میزان شهریه مدارس آموزش از راه دور استان خراسان رضوی برای دوره های متوسطه نظری و کاردانش و پیش دانشگاهی

 

عنوان مقطع یا دوره

شهریه ثابت

شهریه متغیر

پیش دانشگاهی

500000 ریال

130000 ریال

متوسطه

500000 ریال

130000 ریال

 

مدرسه آموزش  از راه دور دخترانه الکترونیکی دانشمند